Moja prvá škola je vstupnou bránou do sveta interaktívneho vzdelávania. Učiteľom ponúka viac ako 500 lekcií a 1000 cvičení vrátane doplnkových materiálov, s ktorými žiaci strávia desiatky hodín plných hravého učenia. Obsahom vzdelávacích materiálov je ucelený blok jedenástich školských predmetov doplnený o metodickú príručku s viac ako 250 scenármi vzdelávacích aktivít z rôznych predmetov.

Realizácia aktivít je veľmi jednoduchá a zaberie od 10 do 15 minút vyučovacej hodiny. Aktivity využívajú inovatívne vzdelávacie metódy, ktoré odrážajú vzdelávacie trendy 21. storočia. Väčšina aktivít je prepojených na interaktívne úlohy z portálu Kozmix.sk.

Digitálne materiály ponúkajú množstvo pútavých lekcií z predmetov: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda/Prvouka, Vlastiveda, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Dopravná výchova, Environmentálna výchova.

Benefity

  • Žiaci rozvíjajú praktické zručnosti
  • Učenie prebieha hravou formou
  • Žiaci sa učia spolupracovať
  • Aktivity rozvíjajú kreativitu a komunikačné schopnosti
  • Herné prvky zvyšujú motiváciu žiakov
  • Žiaci sa môžu vzdelávať aj v domácom prostredí

Obsah vzdelávacích materiálov

  • Viac ako 500 lekcií a 1000 cvičení z 11 školských predmetov
  • Metodická príručka Moja prvá škola