ABC Slovenčina predstavuje pestrú paletu úloh zameraných na precvičovanie a upevňovanie učiva gramatiky slovenského jazyka v 2., 3. a 4. ročníku základnej školy.

Vzdelávací obsah je realizovaný formou sád interaktívnych cvičení, ktoré sú určené prioritne na individuálne precvičovanie učiva v domácom prostredí. Učiteľ ich však môže využiť aj priamo na vyučovacej hodine ako atraktívny doplnok bežnej výučby.

Benefity

  • Interaktívne cvičenia sú výborným stimulačným prvkom
  • Sú primerané veku a obsahovo pokrývajú učivo, ktorému sa žiaci venujú v škole
  • Vytvárajú priestor pre individuálnu prácu a osobný úspech žiaka
  • Prispievajú k rozvoju žiaka, vrátane logického myslenia
  • Poskytujú okamžitú spätnú väzbu v podobe zvukov a farebných zmien
  • Obsahujú náučné, hravé i tvorivé prvky
  • Posilňujú vnútornú motiváciu žiakov
  • Podporujú vlastnú zodpovednosť detí za svoje vzdelávanie

Obsah vzdelávacích materiálov

  • 240 sád interaktívnych cvičení pre učiteľov a žiakov